ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN:

Atorka Ruitersport hodn IcelandicHorse.eu

KvKnr: 69018928 

Gevestigd te (3461 BD) Linschoten, Cattenbroekerdijk 34a

hierna te noemen: gebruiker

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden; Contractant (Leverancier, huurder) iedere (rechts)persoon, die met gebruiker een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordigers(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen. Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en contractant.

Artikel 2 Algemeen

 1. eu is een webportaal
  Ons doel is alles rondom het IJslandse paard vindbaar te maken in Europa om zo liefhebbers dichter bij elkaar te brengen en hierdoor de economie te versterken.Bedrijven kunnen hierop producten, diensten en vacatures aanbieden tevens kunnen zij nieuws plaatsen.

  IcelandicHorse.eu is GEEN PARTIJ bij de overeenkomst tussen:
  – bedrijven en bedrijven
  – bedrijven en consument
  – bedrijven en (toekomstige)werknemers

  Geschillen dienen onderling te worden opgelost. De leveringsvoorwaarden / condities van de partij die levert zijn hier van toepassing.

 2. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een contractant waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 4. Gebruiker wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene inkoop voorwaarden van contractant van de hand.

Artikel 3 Algemene regels voor het plaatsen van informatie, producten, diensten of vacatures op het Portaal IcelandicHorse.eu

 1. Voor wie;
  voor bedrijven en particulieren
 2. Taal;
  Nederlands / Engels
 3. Accounts;
  Accounts met teksten van beledigende, discriminerende aard worden direct geblokkeerd. Bovendien wordt de inhoud direct van de website verwijderd. De betalingsverplichting van een lopend contract blijven doorlopen tot het eind van het contract, er vindt geen restitutie plaats.
 4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes tbv contractanten zijn exclusief BTW.
 5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
 6. Werkzaamheden of te leveren diensten zijn beschreven ALLES wat niet benoemd is valt niet onder de opdracht en zal als meerwerk worden beschouwd en als zodanig worden verrekend.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De contractant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de contractant in rekening te brengen.
 4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de contractant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5 Levering

 1. Indien gebruiker gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
 2. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6 Annulering

 1. Indien de contractant nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (incl B.T.W. indien de B.T.W. niet is verlegd) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van de gebruiker op volledige schadevergoeding, incl. gederfde winst.
 2. Indien de contractant nadat een overeenkomst tot stand is gekomen deze binnen 5 werkdagen voor aanvang van daarin vermelde leveringen en/of diensten annuleert, worden alle door gebruiker gemaakte kosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van de gebruiker op volledige schadevergoeding, incl. gederfde winst.

Artikel 7 Oplevering

 1. Na ontvangst van de betaling ontvangt de contractant de benodigde gegevens mbt de toegang tot zijn / haar omgeving

Artikel 8 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de contractant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal gebruiker de koper hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 9 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden vooraf of indien overeengekomen binnen 14 dagen na factuurdatum( deze wordt ten alle tijden 14 dagen voor het ingaan van de nieuwe betaalperiode toegezonden), op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien contractant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de contractant van rechtswege in verzuim. Contractant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van gebruiker op de contractant onmiddellijk opeisbaar.
 4. Gebruiker heeft het recht de door de contractant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de contractant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 5. Gebruiker heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.
 6. Bij een gefaseerde facturatie kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de contractant de betaling van de betreffende fase heeft verricht. Na ontvangst van (de laatste) betaling zal het bestelde worden toegezonden, worden geactiveerd, login gegevens ter beschikking worden gesteld of zullen de activatiecodes worden verstrekt.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 1. De contractant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 2. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is contractant verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 3. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 4. Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de contractant reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 11 Garantie

 1. Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld op het moment van oplevering.
 2. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, contractant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 3. Indien de door gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd / geleverd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt.
 4. Contractant realiseert zich dat de geleverde zaken onderhevig zijn aan de ontwikkeling van de stand van de techniek die buiten de invloedssfeer van de gebruiker liggen. Dat voor een optimale werking en afstemming, onderhoud zoals het bijwerken van updates en upgrades hierdoor noodzakelijk is.

Artikel 12 Incassokosten

 1. Is contractant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. Indien contractant in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
 2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van contractant.
 4. Contractant is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 13 Opschorting, ontbinding en opzeggingen

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
  – Contractant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, daaronder het niet of gedeeltelijk niet betalen van facturen begrepen;
  – na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  – contractant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
 2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de contractant onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 5. Een abonnement wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar dit wordt ieder jaar met minimaal 1 jaar stilzwijgend verlengd. Opzegging ontbinding abonnementen uitsluitend schriftelijk en uiterlijk 3 kalendermaanden voor het ingaan van de nieuwe abonnementsperiode. Bij een vroegtijdige ontbinding van een abonnement dienen, in geval van een maandelijkse betalingsregeling, de resterende perioden in 1x te worden voldaan.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens contractant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.
 2. Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan gebruiker toegerekend kan worden;
  – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover contractant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.
 6. Gebruiker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor: De inhoud qua tekst, gebruikt beeldmateriaal, gehanteerde domeinnaam, gehanteerde linken naar andere sites of informatiebronnen, kwetsende, haatdragende of beledigende inhoud, pornografisch materiaal of enig ander tekst of beeldmateriaal welke aan de website / webshop van de koper zijn gerelateerd. Dit valt onder verantwoordelijkheid van de contractant alle aanspraken hierop zullen naar de contractant worden doorverwezen. Contractant vrijwaart gebruiker volledig tegen alle aanspraken van derden hierop en is zich ervan bewust dat indien de aanspraak op de contractant gegrond is, het account van de contractant zal worden gedeactiveerd. Er vindt geen restitutie plaats van eerder gedane betalingen en de contractperiode dient te worden afgemaakt / betaald.
 7. Resultaat van de pagina is de verantwoordelijkheid van de koper, het al dan niet succesvol zijn is uiteindelijk afhankelijk van een groot aantal factoren die buiten de invloedssfeer vallen van de Gebruiker.

Artikel 15 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 16 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
 2. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Contractant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 17 Vrijwaringen

 1. De contractant vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien contractant aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. upload / verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 18 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Het is de contractant niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Alle door gebruiker eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de contractant te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 5. Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 19 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 20 Niet-overname personeel

 1. De contractant zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met gebruiker, medewerkers van gebruiker of van ondernemingen waarop gebruiker ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 21 Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 25 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de contractant is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 26 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
Translate »